കാവ്യകല കുമാരനാശാനിലൂടെ

299 239

കുമാരനാശാന്റെ കാവ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആധികാരിക പഠനം. പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ സര്‍ഗ്ഗഭാവനയും വിശകലനപാടവവും തെളിയുന്ന ആഖ്യാനം. ആശാന്റെ കൃതികളിലെ സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ബന്ധങ്ങള്‍, മറ്റുകൃതികളുമായുള്ള താരതമ്യ വിചാരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍

കുമാരനാശാന്റെ കാവ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആധികാരിക പഠനം. പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ സര്‍ഗ്ഗഭാവനയും വിശകലനപാടവവും തെളിയുന്ന ആഖ്യാനം. ആശാന്റെ കൃതികളിലെ സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ബന്ധങ്ങള്‍, മറ്റുകൃതികളുമായുള്ള താരതമ്യ വിചാരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാവ്യകല കുമാരനാശാനിലൂടെ”

Vendor Information