കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്

45 36

മുതുകുളം ഗംഗാധരന്‍പിള്ളയുടെ ‘കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്’ , കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിളമ്പുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളാണ്. വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്നബാലകവിതകളുടെ അപൂര്‍വ്വ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: മുതുകുളം ഗംഗാധരന്‍ പിള്ള

മുതുകുളം ഗംഗാധരന്‍പിള്ളയുടെ ‘കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്’ , കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിളമ്പുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളാണ്. വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന
ബാലകവിതകളുടെ അപൂര്‍വ്വ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!