കടക്കാട്ടു പാത്തുമ്മ

199 159

കടക്കാട്ടുപാറ കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ കടക്കാട്ടുപാറയുടെ നിത്യഹരിത ചരിത്രം, പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ വായനക്കാർക്ക് പകരുന്നു.

8 in stock

Author: നഫീസ കോലോത്ത് തയ്യിൽ

കടക്കാട്ടുപാറ കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ കടക്കാട്ടുപാറയുടെ നിത്യഹരിത ചരിത്രം, പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ വായനക്കാർക്ക് പകരുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354825606

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടക്കാട്ടു പാത്തുമ്മ”

Vendor Information