കടലിന്റെ രഹസ്യം

99 79
Insight Publica

കടലിന് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. അതത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരുടെയും മുന്നിൽ വെളിവാകുകയില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടി അവളുടെ നായയുടെ ഒപ്പം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ രഹസ്യത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലോ?

5 in stock

Author: സിനാഷ

കടലിന് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. അതത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരുടെയും മുന്നിൽ വെളിവാകുകയില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടി അവളുടെ നായയുടെ ഒപ്പം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ രഹസ്യത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലോ?

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടലിന്റെ രഹസ്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!