കടലോരത്ത് ഒരു ബാലൻ

220 176
Insight Publica

മഹത്തായ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സോവിയറ്റ് ബാലസാഹിത്യ ക്ലാസിക്ക്.

Out stock

Out of stock

Author: നിക്കൊലായ് ദുബൊവ്

ചുവന്ന മണ്ണിന്റെ സമ്മോഹന സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളി നുകർന്ന സാഹിത്യ ഭാവനകൾ ഇവിടെ പുനർജനിക്കുന്നു. മഹത്തായ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സോവിയറ്റ് ബാലസാഹിത്യ ക്ലാസിക്ക്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടലോരത്ത് ഒരു ബാലൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!