കടമ്മനിട്ടക്കാലം

150 120

സാഹിത്യത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഇഴുകിച്ചേരുന്ന ഓര്‍മ്മകളുടെ പുസ്തകം. പ്രശസ്ത നിരൂപകന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഴുത്തനുഭവം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.എസ് രവികുമാർ

സാഹിത്യത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഇഴുകിച്ചേരുന്ന ഓര്‍മ്മകളുടെ പുസ്തകം. പ്രശസ്ത നിരൂപകന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഴുത്തനുഭവം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടമ്മനിട്ടക്കാലം”

Vendor Information