കഥ- ബി മുരളി

130 104

മഹത് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരമ്പരാഗത സാഹിത്യബദ്ധപ്പാടില്‍നിന്ന് ബി. മുരളി പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാണ്. സാധാരണജീവിതമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലേക്ക് മുരളി സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസന്നവും കൂര്‍മ്മവും റോന്തുചുറ്റുന്നതുമായ ബോധജ്ഞാനം ഈ കഥകള്‍ക്ക് അവയുടെ കൂസലില്ലാത്ത ആധുനികോത്തരത നല്കുന്നു.

5 in stock

Author: ബി മുരളി

മഹത് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരമ്പരാഗത സാഹിത്യബദ്ധപ്പാടില്‍നിന്ന് ബി. മുരളി പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാണ്. സാധാരണജീവിതമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലേക്ക് മുരളി സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസന്നവും കൂര്‍മ്മവും റോന്തുചുറ്റുന്നതുമായ ബോധജ്ഞാനം ഈ കഥകള്‍ക്ക് അവയുടെ കൂസലില്ലാത്ത ആധുനികോത്തരത നല്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ബി. മുരളി

പ്രസാധകർ

നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥ- ബി മുരളി”

Vendor Information