കഥ-പി വി ഷാജികുമാർ

130 104

എഴുത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയം പ്രകടമാക്കുന്ന കഥാകൃത്താണ് പി. വി. ഷാജികുമാര്‍. വടക്കന്‍ കേരളത്തിന്‍റെ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ഞാന്‍ അനുഭവിക്കുന്നത് ഷാജിയുടെ കഥകള്‍ വായിച്ചിട്ടാണ്. ഇയാള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ മടിക്കൈയും കാലിച്ചാംപൊതിയും സംസ്കാരത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായി മാറുന്നു. വായനക്കാരനെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന തെളിച്ചമുള്ള ഭാഷ.                                                                                                 -അശോകന്‍ ചരുവില്‍

3 in stock

Author: പി വി ഷാജികുമാർ

എഴുത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയം പ്രകടമാക്കുന്ന കഥാകൃത്താണ് പി. വി. ഷാജികുമാര്‍. വടക്കന്‍ കേരളത്തിന്‍റെ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ഞാന്‍ അനുഭവിക്കുന്നത് ഷാജിയുടെ കഥകള്‍ വായിച്ചിട്ടാണ്. ഇയാള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ മടിക്കൈയും കാലിച്ചാംപൊതിയും സംസ്കാരത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായി മാറുന്നു. വായനക്കാരനെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന തെളിച്ചമുള്ള ഭാഷ.
                                                                                                -അശോകന്‍ ചരുവില്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥ-പി വി ഷാജികുമാർ”

Vendor Information