കലാകാരന്റെ കുമ്പസാരങ്ങള്‍

85 68

ആധുനികസാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന്. ”ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ നാം മോഹിച്ചിരുന്ന ആ നാളുകളില്‍ കാവ്യാത്മകമായ ഗദ്യം എന്ന അദ്ഭുതത്തെ സ്വപ്‌നംകാണാത്തവരായി നമ്മിലാരെങ്കിലുമൊരാളുണ്ടോ? വൃത്തമോ താളമോ ഇല്ലാതെതന്നെ സംഗീതാത്മകമായത്” എന്ന ആമുഖത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന ബോദ്‌ലേറിന്റെ ഗദ്യകവിതകളുടെ പരിഭാഷ.

Out stock

Out of stock

Author: ഷാള്‍ ബോദ്‌ലേര്‍

ആധുനികസാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന്. ”ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ നാം മോഹിച്ചിരുന്ന ആ നാളുകളില്‍ കാവ്യാത്മകമായ ഗദ്യം എന്ന അദ്ഭുതത്തെ സ്വപ്‌നംകാണാത്തവരായി നമ്മിലാരെങ്കിലുമൊരാളുണ്ടോ? വൃത്തമോ താളമോ ഇല്ലാതെതന്നെ സംഗീതാത്മകമായത്” എന്ന ആമുഖത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന ബോദ്‌ലേറിന്റെ ഗദ്യകവിതകളുടെ പരിഭാഷ. ആധുനികമനുഷ്യനെ അവന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ധാര്‍മികവുമായ സകല സങ്കീര്‍ണതയോടുംകൂടി ആദ്യമായി ആവിഷ്‌കരിച്ചു എന്നതാണ് ”അപകടകരമായ” ഈ കവിതകളുടെ പ്രസക്തി. നഗരവും അതിന്റെ അഴുക്കുകളും അസമത്വങ്ങളും, കാലത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍, കലയും സ്ത്രീയും ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ബോദ്‌ലേറിന്റെ പ്രമേയങ്ങള്‍. കവിതകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ക്രമമില്ല, എവിടെനിന്നും വായിച്ചുതുടങ്ങാം; ചിന്തകളോ ബോധധാരാരൂപത്തിലുള്ള കഥകളോ ആയി വായിക്കാവുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഗദ്യകവിത എന്ന കാവ്യരൂപം വളര്‍ച്ച പ്രാപിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കലാകാരന്റെ കുമ്പസാരങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!