കാലം കാത്തുവച്ചത്

270 216

ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിന്റെ  മനോഹരപ്രകൃതിയും നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലും പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ജീവിതഗന്ധിയായ നോവൽ.ഡോ ഗോപിക്കുട്ടന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുത്തൊഴുക്കിലേക്ക് അനുവാചകരെ ഇറക്കിവിട്ട് മനസ്സിൽ തട്ടുന്നൊരു ആഖ്യാനതന്ത്രത്തിലൂടെ ജീവച്ഛവമായി ഒമ്പതാണ്ട് കിടന്ന ഗോപിക്കുട്ടന്റെ ഉറക്കത്തെ ഞെട്ടലോടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിര്ത്തുന്നു.വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായ നോവൽ-കാലം കാത്തു വച്ചത്

10 in stock

Author: ഡോ വട്ടവിള ജയകുമാർ

ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിന്റെ  മനോഹരപ്രകൃതിയും നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലും പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ജീവിതഗന്ധിയായ നോവൽ.ഡോ ഗോപിക്കുട്ടന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുത്തൊഴുക്കിലേക്ക് അനുവാചകരെ ഇറക്കിവിട്ട് മനസ്സിൽ തട്ടുന്നൊരു ആഖ്യാനതന്ത്രത്തിലൂടെ ജീവച്ഛവമായി ഒമ്പതാണ്ട് കിടന്ന ഗോപിക്കുട്ടന്റെ ഉറക്കത്തെ ഞെട്ടലോടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിര്ത്തുന്നു.വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായ നോവൽ-കാലം കാത്തു വച്ചത്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാലം കാത്തുവച്ചത്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!