കളരിപ്പയറ്റിലെ കണക്കുകൾ കളരിപ്രയോഗം

310 248

“മലയാളത്തിൽ ഒട്ടേറെ കളരിസംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളും ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കളരിയുടെ ആട്ടപ്രകാശം ആയി ഈ പുസ്തകം വർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത. അകത്തുനിന്നുകൊണ്ട് അകലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ യുക്തിയുക്തമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അക്കാദമികഗവേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിലെ സമീപനം എന്നെങ്കിലും കളരിപാരമ്പര്യം നിലച്ചുപോയാലും അതിനെ പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രയോഗപ്രകാരത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. – ഡോ രാഘവൻ പയ്യനാട്

4 in stock

Author: വളപ്പിൽ കരുണൻ ഗുരുക്കൾ

“മലയാളത്തിൽ ഒട്ടേറെ കളരിസംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളും ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കളരിയുടെ ആട്ടപ്രകാശം ആയി ഈ പുസ്തകം വർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത. അകത്തുനിന്നുകൊണ്ട് അകലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ യുക്തിയുക്തമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അക്കാദമികഗവേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിലെ സമീപനം എന്നെങ്കിലും കളരിപാരമ്പര്യം നിലച്ചുപോയാലും അതിനെ പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രയോഗപ്രകാരത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. – ഡോ രാഘവൻ പയ്യനാട്

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352823765

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കളരിപ്പയറ്റിലെ കണക്കുകൾ കളരിപ്രയോഗം”

Vendor Information