കാളിദാസ കൃതികളിലൂടെ

150 120

മഹാകവി കാളിദാസന്റെ കൃതികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലെക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന അസാധാരണ ഗ്രന്ഥം.സാധാരണ വായനക്കാർക്കവരെ മഹാകവിയുടെ രചനകൾ പരിചിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി രചിച്ച കൃതി,ആഴമേറിയ കാവ്യഭാഗങ്ങളെ അനായാസേന ആസ്വദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.കാളിദാസ കൃതികളിലേക്കുള്ള അയത്നലളിതമായ ഒരു സഞ്ചാരം.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ പുത്തൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ

മഹാകവി കാളിദാസന്റെ കൃതികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലെക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന അസാധാരണ ഗ്രന്ഥം.സാധാരണ വായനക്കാർക്കവരെ മഹാകവിയുടെ രചനകൾ പരിചിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി രചിച്ച കൃതി,ആഴമേറിയ കാവ്യഭാഗങ്ങളെ അനായാസേന ആസ്വദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.കാളിദാസ കൃതികളിലേക്കുള്ള അയത്നലളിതമായ ഒരു സഞ്ചാരം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രൊഫ പുത്തൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ

പ്രസാധകർ

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാളിദാസ കൃതികളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!