കല്മഷം

250 200

കഥയുടെ പിരിമുറുക്കം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നു.ആധുനിക ജീവിത പരിണാമങ്ങൾക്കിണങ്ങും വിധം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.അതിന്റെ അന്വേഷണവും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും വേറിട്ട മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയുടെ ഇഴയടുപ്പത്തോപ്പം ഹൃദ്യമായ കാല്പനിക ഭാവനയുടെ ചൈതന്യം നിലനിർത്താനും കവിതാ വിശ്വനാഥിന് സാധിക്കുന്നു,.കുറ്റാന്വേഷണം,മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം,ആകർഷകമായ കാല്പനിക ചാരുത എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശംസനീയമായ ഘടകങ്ങൾ സമന്വയിക്കുന്ന കലാശില്പമായ ‘കല്മഷം

Out stock

Out of stock

Author: കവിതാ വിശ്വനാഥ്

കഥയുടെ പിരിമുറുക്കം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നു.ആധുനിക ജീവിത പരിണാമങ്ങൾക്കിണങ്ങും വിധം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.അതിന്റെ അന്വേഷണവും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും വേറിട്ട മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയുടെ ഇഴയടുപ്പത്തോപ്പം ഹൃദ്യമായ കാല്പനിക ഭാവനയുടെ ചൈതന്യം നിലനിർത്താനും കവിതാ വിശ്വനാഥിന് സാധിക്കുന്നു,.കുറ്റാന്വേഷണം,മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം,ആകർഷകമായ കാല്പനിക ചാരുത എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശംസനീയമായ ഘടകങ്ങൾ സമന്വയിക്കുന്ന കലാശില്പമായ ‘കല്മഷം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കല്മഷം”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!