കമ്പരാമായണം

140 112

വാല്മീകി രാമായണത്തിന്റെ വെറുമൊരു പുനരാവിക്ഷ്കരണമല്ല കമ്പരാമായണം. സ്വതന്ത്രമായൊരു മാറ്റിയെഴുത്താണ്.

Out stock

Out of stock

Author: കമ്പർ

വാല്മീകി രാമായണത്തിന്റെ വെറുമൊരു പുനരാവിക്ഷ്കരണമല്ല കമ്പരാമായണം. സ്വതന്ത്രമായൊരു മാറ്റിയെഴുത്താണ്. ഇതിൽ രാമൻ തികച്ചും ഒരു പുരുഷനും സീത തികച്ചുമൊരു സ്ത്രീയുമാണ്.  ആദർശാത്മകമായ ഒരു മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തമിഴിലെ ഇതിഹാസകവിയായ കമ്പരുടെ മഹത്കാവ്യമായ കമ്പരാമായണത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ പുനരാഖ്യാനം. 

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

കമ്പർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കമ്പരാമായണം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews