കണക്കിലെ കളികൾ

65 52

ഗണിത കൗതുകത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സിറാജ് മീനത്തേരി  പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. വിനൊദത്തിലൂടെ കണക്കിലെ രസക്രിയകളെ കുട്ടികളുടെ കരളിൽ  കൊരുക്കുകയാണ് അക്കമാന്ത്രികതയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്യുന്നത് .

149 in stock

Author: സിറാജ് മീനത്തേരി

ഗണിത കൗതുകത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സിറാജ് മീനത്തേരി  പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. വിനൊദത്തിലൂടെ കണക്കിലെ രസക്രിയകളെ കുട്ടികളുടെ കരളിൽ  കൊരുക്കുകയാണ് അക്കമാന്ത്രികതയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്യുന്നത് .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണക്കിലെ കളികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!