കണക്കിലെ കളികള്‍

65 52

ഗണിത കൗതുകത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സിറാജ് മീനത്തേരി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദത്തിലൂടെ കണക്കിലെ രസക്രിയകളെ കുട്ടികളുടെ കരളില്‍ കൊരുക്കുകയാണ് അക്കമാന്ത്രികതയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ചെയ്യുന്നത്.

9 in stock

Author: സിറാജ് മീനത്തേരി

ഗണിത കൗതുകത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സിറാജ് മീനത്തേരി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദത്തിലൂടെ കണക്കിലെ രസക്രിയകളെ കുട്ടികളുടെ കരളില്‍ കൊരുക്കുകയാണ് അക്കമാന്ത്രികതയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ചെയ്യുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണക്കിലെ കളികള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!