കണക്കിനെ ജയിക്കാൻ ഒരു വിജയമന്ത്രം

95 76

വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യയുടെ പുരാണ ഗണിത സംഹിതയിലെ ‘വേദഗണിതത്തിന്റെ’ ലളിതമായ ആവിഷ്കാരം.

4 in stock

Author: സുധീഷ്‌ മിന്നി

വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യയുടെ പുരാണ ഗണിത സംഹിതയിലെ ‘വേദഗണിതത്തിന്റെ’ ലളിതമായ ആവിഷ്കാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണക്കിനെ ജയിക്കാൻ ഒരു വിജയമന്ത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!