കണക്കിന്റെ കഥ

100 80
Poorna Eram

ഗണിതത്തിനു മാനവസംസ്‌കാരത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ നാളിതുവരെ ഗണിതം കൈവരിച്ച വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഈ കൃതിയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മലയാളത്തില്‍ ഇദംപ്രദമായി സമ്പൂര്‍ണ ഗണിതചരിതം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ഗണിതം സരസമായും ഹൃദ്യമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ. പി. രാമചന്ദ്രമേനോന്‍

ഗണിതത്തിനു മാനവസംസ്‌കാരത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ നാളിതുവരെ ഗണിതം കൈവരിച്ച വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഈ കൃതിയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മലയാളത്തില്‍ ഇദംപ്രദമായി സമ്പൂര്‍ണ ഗണിതചരിതം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ഗണിതം സരസമായും ഹൃദ്യമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണക്കിന്റെ കഥ”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!