കണാരൻകുട്ടി പറന്ന് പറന്ന്

58 46
Poorna Eram

പെട്ടെന്നാണ് കണാരൻകുട്ടിക്ക് ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടത്.അവനുചുറ്റും അനേകം വർണ്ണപക്ഷികൾ പറക്കുന്നു.അവർ പറന്നുകൊണ്ടിയിരിക്കുന്നു.അവർക്കൊപ്പം ചിറകുകൾ വീശി കണാരൻകുട്ടിയും പറക്കാൻ തുടങ്ങി.പറന്ന് പറന്ന് അവൻ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ഉയർന്ന് പൊങ്ങി.

8 in stock

Author: യു കെ കുമാരൻ

പെട്ടെന്നാണ് കണാരൻകുട്ടിക്ക് ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടത്.അവനുചുറ്റും അനേകം വർണ്ണപക്ഷികൾ പറക്കുന്നു.അവർ പറന്നുകൊണ്ടിയിരിക്കുന്നു.അവർക്കൊപ്പം ചിറകുകൾ വീശി കണാരൻകുട്ടിയും പറക്കാൻ തുടങ്ങി.പറന്ന് പറന്ന് അവൻ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ഉയർന്ന് പൊങ്ങി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണാരൻകുട്ടി പറന്ന് പറന്ന്”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!