കണ്ണീർപ്പാടവും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും

110 88

കാവ്യസമൃദ്ധി, വിഷയവൈവിദ്ധ്യവും വൈചിത്ര്യവും, മൗലികത, പദപ്രയോഗത്തിലെ സൂക്ഷ്മത, മനുഷ്യ സ്വഭാവ നിരീക്ഷണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ഭാഷാലാളിത്യം തുടങ്ങിയ അനേകം ശ്ലാഘ്യഗുണങ്ങള്‍ വൈലോപ്പിള്ളി കവിതയില്‍ കാണാം.

Out stock

Out of stock

Author: വൈലോപ്പിള്ളി

കാവ്യസമൃദ്ധി, വിഷയവൈവിദ്ധ്യവും വൈചിത്ര്യവും, മൗലികത, പദപ്രയോഗത്തിലെ സൂക്ഷ്മത, മനുഷ്യ സ്വഭാവ നിരീക്ഷണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ഭാഷാലാളിത്യം തുടങ്ങിയ അനേകം ശ്ലാഘ്യഗുണങ്ങള്‍ വൈലോപ്പിള്ളി കവിതയില്‍ കാണാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണ്ണീർപ്പാടവും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും”

Vendor Information