കരിമ്പുലി റോ റോ പിങ്ക് പോലീസ്

160 120

അനുഭവങ്ങളുടെ, ഉദ്വേഗത്തിന്റെ, അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളുടെ ഉത്സവം തീര്‍ക്കുന്ന ജി ആര്‍ ഇന്ദുഗോപന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളാണ് ‘കരിമ്പുലി, റോ റോ, പിങ്ക് പോലീസ്..പിന്നെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിലെ എന്റെ ജീവിതവും’.

6 in stock

Author: ജി.ആർ ഇന്ദുഗോപൻ

അനുഭവങ്ങളുടെ, ഉദ്വേഗത്തിന്റെ, അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളുടെ ഉത്സവം തീര്‍ക്കുന്ന ജി ആര്‍ ഇന്ദുഗോപന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളാണ് ‘കരിമ്പുലി, റോ റോ, പിങ്ക് പോലീസ്..പിന്നെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിലെ എന്റെ ജീവിതവും’.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കരിമ്പുലി റോ റോ പിങ്ക് പോലീസ്”

Vendor Information