കർണ്ണാടക സംഗീതമാലിക

250 200

ശാസ്ത്രീയ ഗാനശാഖയില്‍ മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യ ബൃഹത്ഗാന സമാഹാരം. നമ്മുടെ അനുഭവ സീമയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മുഴുവന്‍ കീര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ശുദ്ധപാഠം, സാരാംശം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉത്തമ റഫറന്‍സ്. 51 വാഗേയകാരന്മാരുടെ 501 കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രാഗതാള ലക്ഷണങ്ങളോടും അര്‍ത്ഥവിവരണത്തോടും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തെ കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: എ.ഡി. മാധ­വന്‍

ശാസ്ത്രീയ ഗാനശാഖയില്‍ മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യ ബൃഹത്ഗാന സമാഹാരം. നമ്മുടെ അനുഭവ സീമയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മുഴുവന്‍ കീര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ശുദ്ധപാഠം, സാരാംശം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉത്തമ റഫറന്‍സ്. 51 വാഗേയകാരന്മാരുടെ 501 കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രാഗതാള ലക്ഷണങ്ങളോടും അര്‍ത്ഥവിവരണത്തോടും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തെ കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

എ.ഡി. മാധ­വന്‍

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കർണ്ണാടക സംഗീതമാലിക”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews