കറുക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി

38 30

ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയയായ കവിയും, സാംസ്‌കാരിക- രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ കനിമൊഴിയുടെ അതിശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. വര്‍ത്തമാന സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഈ കുറിപ്പുകള്‍ അതിസൂക്ഷ്മതലത്തില്‍ സ്ത്രീപക്ഷചിന്തയുടെ പുതിയ അനുഭവമണ്ഡലങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: കനിമൊഴി

ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയയായ കവിയും, സാംസ്‌കാരിക- രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ കനിമൊഴിയുടെ അതിശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. വര്‍ത്തമാന സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഈ കുറിപ്പുകള്‍ അതിസൂക്ഷ്മതലത്തില്‍ സ്ത്രീപക്ഷചിന്തയുടെ പുതിയ അനുഭവമണ്ഡലങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കറുക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി”

Vendor Information