കടൽ ഒരു അൽഭുതം

70 56

അനന്തവിസ്മയങ്ങളുടെ പറുദീസയാണ് കടൽ. കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ വളരെ സവിശേഷമാണ്. കടലിൽക്കാണുന്ന വിവിധതരത്തിലുള്ള മൽസ്യങ്ങൾ, കടൽജീവികൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥം.

9 in stock

Author: പ്രൊഫ എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

അനന്തവിസ്മയങ്ങളുടെ പറുദീസയാണ് കടൽ. കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ വളരെ സവിശേഷമാണ്. കടലിൽക്കാണുന്ന വിവിധതരത്തിലുള്ള മൽസ്യങ്ങൾ, കടൽജീവികൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788120044326

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടൽ ഒരു അൽഭുതം”

Vendor Information