കഥകൾ – ഇ സന്തോഷ്‌കുമാർ

240 192

പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാന്‍ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കു പോയിട്ടില്ല. ആന എന്ന് ഈ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന ആ ഒച്ച ഞാന്‍ വീ്ണ്ടും കേട്ടു. എന്നെസ്സംബന്ധിച്ച് ആന അത്രയും വലിയൊരു ചലനമാണ് ചങ്ങാതീ. ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് അതിനു നിലനില്പില്ല. ഓടിമാറുന്നവര്‍, പേടിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുമേല്‍ ആ ഒച്ചകള്‍…

10 in stock

Author: ഇ.സന്തോഷ്‌ കുമാർ

പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാന്‍ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കു പോയിട്ടില്ല. ആന എന്ന് ഈ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന ആ ഒച്ച ഞാന്‍ വീ്ണ്ടും കേട്ടു. എന്നെസ്സംബന്ധിച്ച് ആന അത്രയും വലിയൊരു ചലനമാണ് ചങ്ങാതീ. ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് അതിനു നിലനില്പില്ല. ഓടിമാറുന്നവര്‍, പേടിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുമേല്‍ ആ ഒച്ചകള്‍… ആരോരുമില്ലാതെ ഞാന്‍ വീണു കിടന്നപ്പോള്‍ എന്നെക്കടന്നുപോയ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ആരവം. മൂന്ന് അന്ധന്മാര്‍ ആനയെ വിവരിക്കുന്നു എന്ന കഥയില്‍നിന്ന് ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയൊരു സ്‌നേഹം ജനിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. സംഭവിച്ചതാകട്ടെ ഇല്ലാതാക്കാനും – അജയ് പി. മങ്ങാട്ട് 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകൾ – ഇ സന്തോഷ്‌കുമാർ”

Vendor Information