കഥകള്‍കൊണ്ടു കളിക്കാം

85 68

കൂട്ടുകാരേ, കുന്നിമണികളേ!
കഥകള്‍കൊണ്ടു കളിക്കാം.
കഥ പറഞ്ഞു കളിക്കാം
കഥ ഉണ്ടാക്കി രസിക്കാം.
കഥ നീട്ടിയും മാറ്റിയും കളി തുടരാം.
കഥ തടഞ്ഞും തടസ്സം നീക്കിയും കളിക്കാം

Out stock

Out of stock

Author: സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര

കൂട്ടുകാരേ, കുന്നിമണികളേ!

കഥകള്‍കൊണ്ടു കളിക്കാം.

കഥ പറഞ്ഞു കളിക്കാം

കഥ ഉണ്ടാക്കി രസിക്കാം.

കഥ നീട്ടിയും മാറ്റിയും കളി തുടരാം.

കഥ തടഞ്ഞും തടസ്സം നീക്കിയും കളിക്കാം

കഥ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വാദനശീലം വളര്‍ത്താം

കഥ വായിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാം

കഥകള്‍ വഴി മൂല്യബോധം വളര്‍ത്താം

കഥകളിലൂടെ ജീവിതമന്ത്രങ്ങളും വശമാക്കാം

കഥകളിലൂടെ സാമൂഹ്യബോധവും ശാസ്ത്രബോധവും വളര്‍ത്താം

കഥകളിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസവും വിവേകവും വളര്‍ത്താം

കഥകള്‍കൊണ്ടു കളിച്ച് ഭാഷാശേഷിയും വളര്‍ത്താം

കൂട്ടുകാരേ വരൂ വരൂ കഥാ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ കഥകളുടെ ചിറകുകളിലേറി ഒരു വിനോദ യാത്ര നടത്താം.

പഠനയാത്രയും നടത്താം.

കഥകളിലൂടെ മിടുമിടുക്കരാവാം!

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകള്‍കൊണ്ടു കളിക്കാം”

Vendor Information