കഥകൾ – എം നന്ദകുമാർ

140 112

അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതും അസാധാരണവും ശക്തിമത്തുമാണ് നന്ദകുമാറിന്റെ കഥ പറയൽ. പാരമ്പര്യത്തിന് മാത്രമല്ല, അംഗീകൃത ആധുനികതയ്ക്കും അപ്പുറത്താണ് നന്ദകുമാറിന്റെ എഴുത്ത്.

Out stock

Out of stock

Author: എം.നന്ദകുമാര്‍

അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതും അസാധാരണവും ശക്തിമത്തുമാണ് നന്ദകുമാറിന്റെ കഥ പറയൽ. സമകാലീന കഥയിൽ, അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ധ്വനികളും പ്രതിധ്വനികളുമാണ് നന്ദകുമാറിന്റെ കഥകളിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. നന്ദകുമാറിൽ എഴുത്തുകാരനും കഥയും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഔട്ട് സൈഡർ – പുറവാസി- ആണ്. മലയാളകഥയുടെയും മലയാളീ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും  എല്ലാ അംഗീകൃത വ്യാപാരങ്ങൾക്കും പുറത്താണ് നന്ദകുമാറിന്റെ കഥ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യത്തിന് മാത്രമല്ല, അംഗീകൃത ആധുനികതയ്ക്കും അപ്പുറത്താണ് നന്ദകുമാറിന്റെ എഴുത്ത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകൾ – എം നന്ദകുമാർ”

Vendor Information