കഥകള്‍ – സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍

295 236

കൃത്രിമമല്ലാത്ത രീതിയില്‍, സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തോടെ ഭാഷയെ ഉണര്‍ത്താനും ഊതിക്കത്തിക്കാനും തനിക്കാവുമെന്ന് ഈ കഥകളിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ തെളിയിക്കുന്നതായി എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സുഭാഷ്ചന്ദ്രന്‍

കൃത്രിമമല്ലാത്ത രീതിയില്‍, സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തോടെ ഭാഷയെ ഉണര്‍ത്താനും ഊതിക്കത്തിക്കാനും തനിക്കാവുമെന്ന് ഈ കഥകളിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ തെളിയിക്കുന്നതായി എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകള്‍ – സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍”

Vendor Information