കഥകള്‍ – ഉണ്ണി ആര്‍

160 128

ചരിത്രത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഇന്നത്തെ വീഷണത്തില്‍നിന്നുമാറി അപായരഹിതമായ പുനര്‍വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന കഥകള്‍. അതിലൂടെ ഈ ലോകം നേരിടുന്ന അനുഭവസമസ്യകളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ണി ആര്‍.

3 in stock

Author: പാലക്കീഴ് നാരായണൻ

ചരിത്രത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഇന്നത്തെ വീഷണത്തില്‍നിന്നുമാറി അപായരഹിതമായ പുനര്‍വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന കഥകള്‍. അതിലൂടെ ഈ ലോകം നേരിടുന്ന അനുഭവസമസ്യകളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ണി ആര്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകള്‍ – ഉണ്ണി ആര്‍”

Vendor Information