കഥകളിയിലെ ഉൾച്ചേരലുകൾ

170 136
Olive Books

കേരളീയരംഗകലാ പരിസരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഥകളിയെന്ന രംഗകലയെ വ്യക്തീകരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഡോ. ശശിധരൻ ക്ലാരി ചെയ്യുന്നത്. കേരളീയമായ രംഗകലകളുടെ പഠനമേഖലയെ മൊത്തത്തിലും കഥകളിയെ വിശേഷിച്ചും സമ്പന്നമാക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതി.

8 in stock

Author: ഡോ. ശശിധരന്‍ ക്ലാരി

കേരളീയരംഗകലാ പരിസരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഥകളിയെന്ന രംഗകലയെ വ്യക്തീകരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഡോ. ശശിധരൻ ക്ലാരി ചെയ്യുന്നത്. നെടുനാളത്തെ അനുഭവസമ്പത്തും അക്കാദികമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാമ്പും അവതരണരീതിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.  കേരളീയമായ രംഗകലകളുടെ പഠനമേഖലയെ മൊത്തത്തിലും കഥകളിയെ വിശേഷിച്ചും സമ്പന്നമാക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥകളിയിലെ ഉൾച്ചേരലുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!