കഥപറയും കഥ മാമൻ

150 120
eye books

കഥയെഴുത്ത് ആത്മസത്തയുടെ തുറന്ന പ്രഖ്യാപനമാകുമ്പോൾ കഥ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കഥാ സമാഹാരം.കല്ലെരിയിലെത്തുന്ന തപാൽക്കാരൻ,കടങ്കഥാകുരുക്ക്,ജന്മവിളക്കുകൾ,കഥപറയും കഥമാമൻ തുടങ്ങി വി ആർ സുധീഷിൻ്റെ പതിനാല് പ്രശസ്തമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമാഹാരം മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ക്ലാസിക് വായനാനുഭവമാണ്.

4 in stock

Author: വി ആർ സുധീഷ്

കഥയെഴുത്ത് ആത്മസത്തയുടെ തുറന്ന പ്രഖ്യാപനമാകുമ്പോൾ കഥ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കഥാ സമാഹാരം.കല്ലെരിയിലെത്തുന്ന തപാൽക്കാരൻ,കടങ്കഥാകുരുക്ക്,ജന്മവിളക്കുകൾ,കഥപറയും കഥമാമൻ തുടങ്ങി വി ആർ സുധീഷിൻ്റെ പതിനാല് പ്രശസ്തമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമാഹാരം മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ക്ലാസിക് വായനാനുഭവമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥപറയും കഥ മാമൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!