കഥാപത്മം

420 336

1992 മുതൽ 2021 വരെ പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മുപ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം

10 in stock

Author: പ്രദീപ്‌ പനങ്ങാട്

1992 മുതൽ 2021 വരെ പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മുപ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥാപത്മം”

Vendor Information