കഠോപനിഷത്ത്

130 104

ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ ചരിത്രപരമായും അദ്വിതീയ സ്‌ഥാനമാണ് കഠോപനിഷത്തിനുള്ളത്.വൈദികതയിൽ കടന്നുകൂടിയ അന്ധകാരത്തെ ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അകറ്റുവാനാണ് ഋഷി കഠോപനിഷത്ത്അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

8 in stock

Author: മുനി നാരായണ പ്രസാദ്‌

ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ ചരിത്രപരമായും അദ്വിതീയ സ്‌ഥാനമാണ് കഠോപനിഷത്തിനുള്ളത്.വൈദികതയിൽ കടന്നുകൂടിയ അന്ധകാരത്തെ ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അകറ്റുവാനാണ് ഋഷി കഠോപനിഷത്ത്അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഠോപനിഷത്ത്”

Vendor Information