കൗതുക കണക്കുകള്‍

60 48
Poorna Eram

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 2012 വര്‍ഷം ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര വര്‍ഷമായി ആചരിച്ചു. മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ മികച്ച കൃതികളിലൊന്ന്.

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 2012 വര്‍ഷം ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര വര്‍ഷമായി ആചരിച്ചു. മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ മികച്ച കൃതികളിലൊന്ന്. ഇതിലെ ഗണിതപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഏവരേയും ഗണിതത്തില്‍ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൗതുക കണക്കുകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!