കവിദർശനം

60 48

ഒരു കവി മറ്റ് കവികളുടെ കവിതകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദർശനപരതയാണ് കവിദർശനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പൂന്താനം,കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, ഇടശ്ശേരി തുടങ്ങി എട്ടുകവികളുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരമ്പരാഗതധാരണകളെയും യാഥാസ്‌ഥിതിക നിരൂപണസംബ്രദായങ്ങളെയും അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ വിമർശനബുദ്ധ്യാ വിലയിരുത്തുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ

ഒരു കവി മറ്റ് കവികളുടെ കവിതകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദർശനപരതയാണ് കവിദർശനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പൂന്താനം,കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, ഇടശ്ശേരി തുടങ്ങി എട്ടുകവികളുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരമ്പരാഗതധാരണകളെയും യാഥാസ്‌ഥിതിക നിരൂപണസംബ്രദായങ്ങളെയും അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ വിമർശനബുദ്ധ്യാ വിലയിരുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കവിദർശനം”

Vendor Information