കവികളുടെ ജീവചരിത്രം

100 80

മലയാള കാവ്യലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ കവികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഭാഷയ്ക്ക് നിസ്തുല സംഭാവനകളര്‍പ്പിച്ച അമ്പതോളം കവികളെയും അവരുടെ രചനകളെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരണങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം

മലയാള കാവ്യലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ കവികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഭാഷയ്ക്ക് നിസ്തുല സംഭാവനകളര്‍പ്പിച്ച അമ്പതോളം കവികളെയും അവരുടെ രചനകളെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരണങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കവികളുടെ ജീവചരിത്രം”

Vendor Information