കവിമതം ആനന്ദാനുഭൂതിയോ?

120 96
Olive Books

കവിതയും ജീവിതവും സത്യത്തിൽ ഏകാന്ത സാനിധ്യത്തിൽ സർഗാതമകമായി സംവദിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ.

10 in stock

Author: എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കിം

കവിതയും ജീവിതവും സത്യത്തിൽ ഏകാന്ത സാനിധ്യത്തിൽ സർഗാതമകമായി സംവദിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കവിമതം ആനന്ദാനുഭൂതിയോ?”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!