കാവ്യസൂര്യന്റെ യാത്ര

150 120

കവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ഗോപി നാരായണൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: ഗോപി നാരായണൻ

കവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ഗോപി നാരായണൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാവ്യസൂര്യന്റെ യാത്ര”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!