കാവ്യമീമാംസ

140 112

ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.രസവാദം,ധ്വനിസിദ്ധാന്തം,കാവ്യം എന്നിവയെ ആധികാരികമായി ഉൾകൊള്ളുന്ന കാവ്യ മീമാംസ മലയാള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികളുടെ റഫറൻസ് വിദ്യാർഥികൂടിയാണ്

5 in stock

Author: കെ സുകുമാരപിള്ള

ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.രസവാദം,ധ്വനിസിദ്ധാന്തം,കാവ്യം എന്നിവയെ ആധികാരികമായി ഉൾകൊള്ളുന്ന കാവ്യ മീമാംസ മലയാള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികളുടെ റഫറൻസ് വിദ്യാർഥികൂടിയാണ്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാവ്യമീമാംസ”

Vendor Information