കായൽ സമ്മേളനം രേഖകളിലൂടെ

400 320

ചെറായി രാമാദാസിൻ്റെ കായൽ സമ്മേളനം രേഖകളിലൂടെ എന്ന പുസ്തകം ചരിത്രം ബോധപൂർവം തമസ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രേഖകൾ തേടലാണ്.

Author: ചെറായി രാമദാസ്

പുലയർ അടക്കമുള്ള കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് പൊതുവഴിയെ നടക്കാനോ ഒരു യോഗം ചേരാനോ അനുവാദമില്ലാത്ത കാലം.ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരു സംഘടനാ രൂപീകരിക്കാനുമായി മുളവുകാട്ടും മറ്റുമുള്ള കുറെ പുലയർ അന്ന് എറണാകുളം കായലിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നു .

ചെറായി രാമാദാസിൻ്റെ കായൽ സമ്മേളനം രേഖകളിലൂടെ എന്ന പുസ്തകം ചരിത്രം ബോധപൂർവം തമസ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രേഖകൾ തേടലാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കായൽ സമ്മേളനം രേഖകളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!