കേദാർ ഗൗള

180 144

പുഴ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ നിമിഷവും പുതുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ,ഓരോ ദുർഘടപാതയും ഓരോ സഞ്ചാരിയെയയും സംബന്ധിച് പുതിയതാണ്.അത് അയാളുടെ കാൽചുവടിന് ഏല്പിക്കുന്ന ഉന്മാദം വ്യക്തിപരമാണ്.അതിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെ സര്ഗാത്മകമാകുന്നു.ആ യുക്തിബദ്ധമായ സർഗാത്മകത കെ ആർ അജയൻ്റെ യാത്രാ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

3 in stock

Author: കെ ആർ അജയൻ

പുഴ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ നിമിഷവും പുതുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ,ഓരോ ദുർഘടപാതയും ഓരോ സഞ്ചാരിയെയയും സംബന്ധിച് പുതിയതാണ്.അത് അയാളുടെ കാൽചുവടിന് ഏല്പിക്കുന്ന ഉന്മാദം വ്യക്തിപരമാണ്.അതിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെ സര്ഗാത്മകമാകുന്നു.ആ യുക്തിബദ്ധമായ സർഗാത്മകത കെ ആർ അജയൻ്റെ യാത്രാ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേദാർ ഗൗള”

Vendor Information