കെടാവിളക്ക്

180 135
Olive Books

എത്ര വായിച്ചാലും മടുപ്പ് തോന്നാത്ത,എത്ര അറിഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ മഹാഗ്രന്ഥമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം.ആരെയും ആകർഷിച് അടുപ്പിക്കുന്ന വിശാലമനസുകൾക്ക് മാത്രം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന തേജസ്വരൂപനാണ് ഗാന്ധി.കെടാവിളക്കിലെ ജ്വാലകൾ ഊതിക്കെടുത്തിയതും ഇന്ത്യയിലെങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചതും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.പക്ഷെ ആ വെളിച്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി അണയുകയില്ല.നിത്യമാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ ജീവപ്രകാശം.മാഹാത്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തീർത്ഥാടനം ചെയുന്ന ആത്മാനുഭൂതിയാണ് കെടാവിളക്കിൽ തെളിയുന്ന രചനാഭംഗികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

10 in stock

Author: വി സി കബീർ

എത്ര വായിച്ചാലും മടുപ്പ് തോന്നാത്ത,എത്ര അറിഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ മഹാഗ്രന്ഥമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം.ആരെയും ആകർഷിച് അടുപ്പിക്കുന്ന വിശാലമനസുകൾക്ക് മാത്രം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന തേജസ്വരൂപനാണ് ഗാന്ധി.കെടാവിളക്കിലെ ജ്വാലകൾ ഊതിക്കെടുത്തിയതും ഇന്ത്യയിലെങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചതും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.പക്ഷെ ആ വെളിച്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി അണയുകയില്ല.നിത്യമാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ ജീവപ്രകാശം.മാഹാത്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തീർത്ഥാടനം ചെയുന്ന ആത്മാനുഭൂതിയാണ് കെടാവിളക്കിൽ തെളിയുന്ന രചനാഭംഗികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെടാവിളക്ക്”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!