കീഴാള മാർക്സിസവും കീഴാള ജനാധിപത്യവും

220 176

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൗലിക ശക്തികളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മത ഫാസിസം സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു അപകടസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് കടന്നുപോകുന്നത്

8 in stock

Author: ബി. രാജീവൻ

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൗലിക ശക്തികളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മത ഫാസിസം സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു അപകടസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് കടന്നുപോകുന്നത്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കീഴാള മാർക്സിസവും കീഴാള ജനാധിപത്യവും”

Vendor Information

  • Store Name: Silence Oshobooks
  • Vendor: Silence Oshobooks
  • Address:
  • No ratings found yet!