കേരള ചരിത്ര ചിന്തകൾ

65 52
Mythri Books

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ പാതയിൽ വ്യത്യസ്തനായി സഞ്ചരിച്ച്, വസ്തുനിഷ്ഠചരിത്രത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രകാരനാണ് ചെന്താരശ്ശേരി. മണ്ണടിഞ്ഞ ആദിമഗോത്ര സംസ്‌കൃതിയുടെ ഈ വെയ്‌പുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. പല കാലങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

3 in stock

Author: ടി. എച്ച്. പി. ചെന്താരശ്ശേരി

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ പാതയിൽ വ്യത്യസ്തനായി സഞ്ചരിച്ച്, വസ്തുനിഷ്ഠചരിത്രത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രകാരനാണ് ചെന്താരശ്ശേരി. മണ്ണടിഞ്ഞ ആദിമഗോത്ര സംസ്‌കൃതിയുടെ ഈ വെയ്‌പുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. പല കാലങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്ര ചിന്തകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!