കേരളചരിത്രം

180 144

അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവ പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കുക യാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ കാല ഘട്ടങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ സാമുദായികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്ഥിതിഗതികളെന്തായി രുന്നുവെന്നും സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്ത അവ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നു മാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവിധത്തിൽ തയ്യാ റാക്കിയ കേരളചരിത്രം.

8 in stock

Author: വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി

അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവ പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കുക യാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ കാല ഘട്ടങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ സാമുദായികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്ഥിതിഗതികളെന്തായി രുന്നുവെന്നും സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്ത അവ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നു മാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവിധത്തിൽ തയ്യാ റാക്കിയ കേരളചരിത്രം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788126412884

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളചരിത്രം”

Vendor Information