കേരള ചരിത്രവും സംസ്കാരവും

60 48

ഉപരിവർഗമൂല്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ജനകീയസംസ്കാരത്തിന്റെ ശബ്ദം.

4 in stock

Author: ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

ഉപരിവർഗമൂല്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ജനകീയസംസ്കാരത്തിന്റെ ശബ്ദം. അടിസ്ഥാനജനതയുടെ സാംസ്‌കാരികജീവിതത്തെ തമസ്കരിക്കുന്ന മേലാളപക്ഷ ചിന്തയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപരേഖ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രവും സംസ്കാരവും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!