കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

100 80

സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ദിക്ക് മുൻപുള്ള തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളചരിത്രം പൊതുവിലും അപഗ്രന്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതുവായനയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

6 in stock

Author: രാജീവ് സുധാകരൻ

സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ദിക്ക് മുൻപുള്ള തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളചരിത്രം പൊതുവിലും അപഗ്രന്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതുവായനയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം”

Vendor Information