കേരളചരിത്രം

399 319

കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കേരളത്തിന്റെ പോയ കാലം എ.ശ്രീധരമേനോൻ വായനക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചിടുന്നു.

4 in stock

Author: റൊമില ഥാപ്പര്‍ / പ്രൊഫ. വി കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍

കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കേരളത്തിന്റെ പോയ കാലം എ.ശ്രീധരമേനോൻ വായനക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചിടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളചരിത്രം”

Vendor Information