കേരളം ലോകചരിത്രത്തിലൂടെ

250 188

ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്.ചരിത്രം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യപരീക്ഷണം.

6 in stock

Author: മലയിൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ചരിത്രത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ നാടുകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിനു പകരം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളക്കര ഉൾപ്പെടെ ലോകത്ത് എമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് വായനക്കാരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളം ലോകചരിത്രത്തിലൂടെ”

Vendor Information