കേരളം സാമ്പത്തികം സാമൂഹികം രാഷ്ട്രീയം

320 256
Olive Books

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം കമ്മ്യൂണിസ്ററ് തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തകരാറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി കേരളത്തെ ആധാരമാക്കി ആനുകാലികങ്ങളിലും ദിനപത്രങ്ങളിലും കെ.വേണു എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

8 in stock

Author: കെ വേണു

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം കമ്മ്യൂണിസ്ററ് തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തകരാറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി കേരളത്തെ ആധാരമാക്കി ആനുകാലികങ്ങളിലും ദിനപത്രങ്ങളിലും കെ.വേണു എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789389325829

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളം സാമ്പത്തികം സാമൂഹികം രാഷ്ട്രീയം”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!